foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
+662 105 4248
sale@ntpcom.co.th

บริการติดตั้งระบบเครือข่าย

 บริษัท เอ็นทีพี จำกัด พร้อมให้บริการคำปรึกษา ออกแบบ และติดตั้งระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เน็ตเวิร์ก ทั้งแบบเครือข่าย (Wire) และเครือข่ายไร้สาย (Wireless) เพื่อให้ลูกค้าสามารถเชื่อมต่อสื่อสารภายในและภายนอกของบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 บริการติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด

บริษัท เอ็นทีพี จำกัด ยังมีบริการให้คำปรึกษา ออกแบบ วางระบบ และติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) หรือ IP Camera เพื่อผสานเข้ากับระบบของลูกค้า โดยทางบริษัทมีช่างผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ คอยให้บริการเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า

 

 บริการระบบโทรศัพท์ผ่านอินเตอร์เน็ต (VoIP)

บริการคำปรึกษา ออกแบบ และติดตั้งระบบ Voice over Internet Protocol (VoIP) คือการสื่อสารทางเสียงผ่านอินเทอร์เน็ต เป็นเทคโนโลยีใหม่สำหรับการโทรศัพท์ผ่านทางเครือข่าย Internet ซึ่งช่วยลดค่าใช้จ่ายในการโทรได้ ไม่ว่าจะเป็นการโทรภายในประเทศ หรือการโทรระหว่างประเทศ เพิ่มความยืดหยุ่นในการติดต่อสื่อสาร เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน และยังใช้ร่วมกับการสื่อสารไร้สายได้ ทำให้อุปกรณ์สื่อสารไร้สายต่างๆ เช่นโทรศัพท์มือถือหรือ Smart Phone สามารถติดต่อผ่าน VoIP เข้ามาในเครือข่ายของบริษัทได้